Použitie cookies

Kliknutím na tlačidlo „Prijať“ nám umožníte sledovať vaše správanie na tejto webovej stránke. To nám umožňuje vylepšiť naše webové stránky a prispôsobiť vám inzerciu.

Pokiaľ kliknete na „Odmietnuť“, použijeme iba súbory cookies na zlepšenie použiteľnosti a štatistické meranie.

Záručné podmienky

spoločnosti BSH domácí spotřebiče, s. r. o. (ďalej tiež len „Spoločnosť“)

Článok 1

Úvod
Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, resp. výrobcom, pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady. Úprava týchto vzťahov sa riadi platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej tiež len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej tiež len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a týmto reklamačným poriadkom.

Kupujúcim (ďalej tiež len „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“) sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy (t.j. každej zmluvy, bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom) nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúcim – podnikateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Predávajúcim (ďalej tiež len „predajca“) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva domáce spotrebiče značiek Bosch, Siemens, Gaggenau a Zelmer, a to v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ako aj osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Výrobcom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie obchodná spoločnosť BSH domácí spotřebiče, s. r. o., IČO: 251 26 954, so sídlom Praha 5, Pekařská 695/10a, PSČ 155 00, zastupujúca na českom a slovenskom trhu exkluzívne značky domácich spotrebičov Bosch, Siemens, Gaggenau, Zelmer a ostatné koncernové značky. Výrobca v rámci svojej podnikateľskej činnosti zmluvne prevzal zodpovednosť z vadného plnenia za svojich obchodných partnerov na území Slovenskej republiky (predajca).

Autorizovaným servisom sa rozumie sieť servisných partnerov zmluvne poverených výrobcom na odborné riešenie práv zákazníkov z vadného plnenia, ako aj servisné oddelenie výrobcu.

Článok 2

Zodpovednosť predajcu, resp. výrobcu
Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že predaná vec pri prevzatí nemá vady.

Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že v čase, keď spotrebiteľ predanú vec prevzal:

  • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi urobenej,
  • sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
  • vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Článok 3

Práva z vadného plnenia
V prípade, že je vada odstrániteľná, považuje sa to vždy za nepodstatné porušenie zmluvy. V takom prípade má zákazník vždy výhradne právo na bezplatné odstránenie vady opravou veci.

Pokiaľ nie je možné vadu odstrániť opravou veci a táto bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na dodanie novej veci bez vady. Pokiaľ sa ale vada týka iba súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti.

Ak nie je možný žiadny z vyššie uvedených variantov, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti, má spotrebiteľ i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave (3× rovnaká) alebo pre väčší počet vád (3× rôzna) (podľa Článku 7). V takom prípade má spotrebiteľ i právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezabezpečí nápravu v primeranom čase alebo že by zabezpečenie nápravy spotrebiteľovi spôsobovalo značné ťažkosti.

Pri výmene súčasti alebo veci si výrobca pri nemožnosti dodať identický kus vyhradzuje právo na dodanie funkčne i kvalitatívne adekvátnej súčasti/veci.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak sa prejaví vada v priebehu 6 mesiacov od prevzatia veci zákazníkom, platí, že vec bola vadná už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak (§ 508 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Kupujúcemu patria práva z vád uvedené v článku 3 tohto reklamačného poriadku. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady opravou veci požadovať výmenu veci ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať iba výmenu súčasti (§ 622 Občianskeho zákonníka).

Článok 4

Vylúčenie zodpovednosti predajcu, resp. výrobcu
Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že vec pri prevzatí nemá vady.

Predávajúci však nezodpovedá:

a) pri veci predávanej za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b) za opotrebovanie veci spôsobenej jej obvyklým používaním (pričom sa predpokladá, že je možné vec nadmerným používaním opotrebovať už pred uplynutím záručnej doby),
c) pri použitej veci za vady vzniknuté ich používaním alebo opotrebovaním.

Článok 5

Právo na uplatnenie reklamácie
Práva zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) je možné uplatniť u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, alebo v ktoromkoľvek autorizovanom servise pre domáce spotrebiče výrobcu, ktorých zoznam je uvedený v dokumentácii priloženej k výrobku.

Zoznam autorizovaných servisov je k dispozícii tu.

Právo je možné tiež uplatniť priamo u výrobcu, a to buď telefonicky alebo vyplnením elektronického formulára na webových stránkach umiestnených na adrese https://www.bosch-home.com/sk/.

Predpokladom na uplatnenie reklamácie je originál dokladu o zakúpení tovaru alebo riadne vyplnený záručný list. Pri zmluvných zárukách poskytovaných na dobu dlhšiu ako 24 mesiacov je vždy potrebné doloženie riadne vyplneného záručného listu.

Pri uplatnení reklamácie dostane zákazník reklamačný protokol, ktorý mu slúži ako doklad pri vybavení reklamácie. Zákazník je povinný pri spisovaní reklamačného protokolu uviesť úplné a správne údaje. Zákazník svojím podpisom potvrdzuje úplnosť a správnosť všetkých údajov uvedených v reklamačným protokole.

Reklamácia nie je oprávnená v prípadoch, ak vznikla porucha alebo poškodenie:

preukázateľne nesprávnym používaním výrobku (napr. používaním v rozpore s návodom na použitie či v rozpore s pokynmi uvedenými na obale výrobku či v záručnom liste, používaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami používania predmetného výrobku, prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripájaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním používateľa (napr. neodbornou inštaláciou);
preukázateľne nedovolenými zásahmi do prístroja, živelnou katastrofou alebo mechanickým poškodením výrobku;

Reklamácia rovnako nie je oprávnená, ak nesie predložený záručný list zjavné známky vykonaných zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.

Článok 6

Lehota na uplatnenie reklamácie
Lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia (záručná doba) je pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba pre kupujúceho – podnikateľa je však iba 6 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci zákazníkom. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ ako predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ si zákazník takúto službu objednal najneskôr do 3 týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na jej vykonanie potrebnú súčinnosť. Zákazník je pri uplatnení reklamácie povinný neskorší dátum začatia plynutia záručnej doby preukázať predložením dokladu o inštalácii.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol zákazník po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava (§ 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka ).

Ak dôjde v rámci reklamácie k dodaniu novej veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka (§ 627 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci (alebo výrobca alebo autorizovaný servis) je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania (záznam v reklamačnom protokole).

Práva zo zodpovednosti za vady veci, na ktorú sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu veci, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie (§ 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, ako keby išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť (článok 3). Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie (§ 18 ods. 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Zákazník je povinný sa o výsledok reklamácie sám zaujímať na adrese prevádzky, kde reklamáciu uplatnil. Zákazník berie na vedomie, že tovar bude pripravený na vyzdvihnutie najneskôr v posledný deň lehoty na vybavenie reklamácie, ak sa nedohodnú s predávajúcim alebo povereným autorizovaným servisom inak.

Článok 7

Opätovné vyskytnutie vád
Zákazník má právo na dodanie novej veci, výmenu súčasti, primeranú zľavu z ceny veci alebo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne používať (pravidlo 3× rovnaká alebo 3 rôzne chyby).

O opätovné vyskytnutie vady po oprave, ktoré zakladá právo zákazníka na dodanie novej veci, výmenu súčasti, primeranú zľavu z ceny veci alebo na odstúpenie od zmluvy ide len vtedy, ak sa opätovne vyskytne rovnaká vada, ktorá už bola predtým v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná. O uvedený prípad nejde, ak sa prejaví na veci po predchádzajúcej oprave iná ako doposiaľ reklamovaná vada. Väčším počtom vád sa rozumie stav, keď vec má v čase uplatnenia reklamácie súčasne aspoň 3 odstrániteľné vady.

Článok 8

Súčinnosť zákazníka
Zákazník je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu neodkladne všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže výrobku). Zákazník je najmä povinný odovzdať výrobok pri uplatnení reklamácie čistý, v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva umožňujúcich overenie a odstránenie vady.

Zákazník je povinný odovzdať výrobok predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu kompletný. V prípade, že zákazník výrobok nedodá kompletný a ak je kompletnosť výrobku nevyhnutná na zistenie existencie reklamovanej vady a/alebo na jej odstránenie, plynutie lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich súčastí.

Článok 9

Vyzdvihnutie tovaru z opravy
Zákazník je povinný vyzdvihnúť si tovar zo záručnej opravy najneskôr do 1 mesiaca od uplynutia lehoty, keď mala byť záručná oprava vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do 1 mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 2 EUR za každý deň omeškania s vyzdvihnutím opraveného tovaru.

Článok 10

Pozáručná oprava
Pri pozáručnej oprave veci je lehota na uplatnenie práva z vadného plnenia 6 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia opravenej veci spotrebiteľom. Zákazník má pri uplatnení práva z tohto vadného plnenia nárok na novú bezplatnú opravu, príp. je oprávnený odstúpiť od predmetnej zmluvy o dielo, ak to nie je vzhľadom na povahuvady neprimerané

Tento reklamačný poriadok platí pre tovar zakúpený po 1. 1. 2014. Platnosť od 1. 1. 2014

BSH Hausgeräte GmbH
Poštová adresa: BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava, Trnavská cesta 50 , 821 02 Bratislava
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 981/B
Vedúci organizačnej zložky: Per Funch, Sven Brambring
Zriaďovateľ: BSH domácí spotřebiče s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5, Česká republika
Tel.: +421 244 452 041, Fax: +421 248 484 240, www.bsh-group.com