Použitie cookies

Naše webové stránky používajú cookies. Slúži napríklad pre dohodnutie opravy online alebo ďalšie vylepšovanie webu prostredníctvom anonymných štatistík.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas so zásadami ochrany osobních údajov a používaním cookies.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Časť 1: Úvod a všeobecné informácie

Informácie o ochrane údajov

O nás a našej webovej stránke

My, BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava, prevádzkujeme túto webovú stránku a sme zároveň prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Ak nás chcete kontaktovať, prosím, použite kontaktné informácie uvedené na stránke Informácie o spoločnosti.

Ak nás budete kontaktovať, tak informácie, ktoré nám poskytnete na účely zodpovedania vašej otázky a prípadných ďalších otázok, uložíme a spracujeme. V tejto súvislosti máme povolenie spracovať údaje podľa zákona (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679). Vaše údaje vymažeme hneď, ako bude vaša požiadavka spracovaná.

Naše hlavné zásady

Ochranu vašich informácií berieme veľmi vážne. Vaše údaje sú preto spracúvané veľmi starostlivo a striktne v súlade s platným zákonom o ochrane údajov. Na ochranu všetkých našich webových stránok pred rizikami spojenými so spracúvaním osobných údajov boli prijaté organizačné a technické bezpečnostné opatrenia. Naši partneri, ktorí nás podporujú pri poskytovaní tejto webovej stránky, musia tiež dodržiavať tieto ustanovenia.

Aké údaje štandardne ukladáme

Môžete použiť všetky oblasti našich webových stránok, ktoré nie sú chránené prístupom, bez toho, aby ste odhalili vašu totožnosť. Každé použitie našej webovej lokality štandardne zaznamenávame, aby sme napravili chyby a objasnili bezpečnostné incidenty. Viac o zaznamenávaní údajov nájdete v časti "Ako spracúvame vaše údaje".

Aké povolenia máme na spracovanie vašich údajov

Rešpektujeme vaše súkromie. Vaše údaje preto spracúvame len vtedy, keď na to máme oprávnenie. Oprávnenie na spracúvanie vašich údajov nám, samozrejme, môžete udeliť na našej webovej stránke. V ostatných prípadoch spracúvame vaše údaje, pretože nám to umožňuje zákon. Ak napríklad zadáte objednávku prostredníctvom našej webovej stránky, máme oprávnenie spracúvať vaše údaje, aby sme splnili túto objednávku (zmluvu). To isté platí, keď na našej webovej stránke používate iné služby, ktoré vyžadujú spracúvanie vašich údajov. Máme tiež oprávnenie spracúvať vaše údaje, keď na to máme oprávnený záujem. Príkladom sú zaznamenané údaje, ktoré zhromažďujeme, aby sme zabezpečili, že naša webová stránka bude okrem iného fungovať bez chýb. Keď dôjde k príslušnému spracúvaniu vašich údajov, vždy vás budeme informovať, samozrejme pri tom berieme do úvahy vaše záujmy. Vaše práva týkajúce sa spracúvania údajov nájdete v druhej časti Informácií o ochrane údajov.

To, kedy a aké oprávnenia používame, je uvedené v nasledujúcej časti. Podrobnejšie informácie o tom, ako sa vaše údaje zhromažďujú, spracúvajú a používajú na našej webovej stránke (t. j. typ, rozsah a účel spracúvania údajov) nájdete v tej istej časti.

Čo by ste ešte mali vedieť:

Používatelia mladší ako 16 rokov by mali posielať osobné údaje iba so súhlasom ich rodičov alebo zákonných zástupcov. Zákon o ochrane údajov, ktorý sa uplatňuje, môže mať v tejto súvislosti rôzne vekové obmedzenia.

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Nemáme žiadny vplyv na spracúvanie vašich údajov na týchto webových stránkach alebo na ich dodržiavanie s ustanoveniami o ochrane údajov. Berte, prosím, na vedomie všetky informácie o ochrane údajov, ktoré poskytujú.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Spoločnosť BSH domáci spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava úzko spolupracuje s rôznymi poskytovateľmi služieb v oblasti marketingových aktivít, ako sú napr. súťaže, kampane a pod. Aby sme vám dokázali ponúknuť čo najrelevantnejší a najzaujímavejší obsah internetových stránok, je často nutné osobné údaje zdieľať s týmito tretími stranami. Vzhľadom k tomu, že sme týchto poskytovateľov služieb zaviazali, aby spracúvanie údajov vykonávali ako poverení sprostredkovatelia údajov v súlade s prísnymi pokynmi, nevyžadujú žiadne činnosti v rámci spracúvania údajov uskutočňované týmito sprostredkovateľmi váš súhlas. Zoznam týchto tretích strán sa Môže meniť v čase a sú nimi:

Revolta s. r. o., Dukelských hrdinů 972/20, 170 00 Praha 7, IČO: 27167518

Časť 2: Spracovanie údajov na webovej stránke

Ako spracúvame vaše údaje (prihlasovacie údaje, cookies, sledovanie atď.)

Prihlasovacie údaje

Z technických dôvodov vždy, keď váš internetový prehliadač pristupuje k našim webovým stránkam, automaticky odosiela informácie na náš webový server (t. j. prihlasovacie údaje). Niektoré z týchto informácií uložíme do súborov so záznamami ako napríklad:

 • Dátum prístupu
 • Čas prístupu
 • URL pripojenej webovej stránky
 • Navštívené súbory
 • Objem prenesených údajov
 • Typ a verzia webového prehliadača
 • Operačný systém
 • IP adresa (anonymná)

Zhromaždené údaje neobsahujú osobné údaje. Vo všeobecnosti analyzujeme len zhromaždené údaje, aby sme mohli odstrániť chyby pri prevádzke našej webovej stránky alebo objasniť bezpečnostné incidenty. Tieto prihlasovacie údaje uchovávame na dobu neurčitú.

Niekedy potrebujeme okrem prihlasovacích údajov zhromažďovať aj ďalšie osobné informácie

aby sme mohli odstrániť chyby alebo uchovať dôkazy týkajúce sa bezpečnostných incidentov. V takýchto prípadoch sme podľa zákona (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2016/679) oprávnení prihlasovacie údaje spracúvať. Tieto údaje vymažeme, keď sa odstráni chyba, úplne objasní bezpečnostný incident alebo ak pôvodný účel spracúvania údajov už neexistuje kvôli iným faktorom. V prípade bezpečnostného incidentu odovzdáme vyšetrovacím orgánom prihlasovacie údaje v povolenom rozsahu v závislosti od konkrétneho prípadu.

Prihlasovacie údaje ukladáme vždy oddelene od ostatných zhromaždených údajov, ktoré súvisia s používaním našich webových stránok.

Vaše žiadosť k ochrane osobných údajov

Na vykonanie vašich práv na ochranu údajov môžete použiť formulár poskytnutý na našich webových stránkach. Na tento účel zhromažďujeme nasledujúce údaje od vás a akejkoľvek tretej osoby, ktorú zastupujete:

Požadované údaje:

 • Titul
 • Meno
 • Krstní meno
 • Kontaktní emailová adresa žiadosti
 • Emailová adresa užitá k registrácii na webové stránke
 • Kompletní poštovní adresa
 • Žiadateľ spotrebiteľ lebo zamestnanec
 • Typ žiadosti (napr. prístup, vymazaní, oprava)
 • Žiadosť za seba lebo za tretí osobu

Nepovinné údaje:

 • Ďalší telefónni číslo
 • Registrované služby
 • Registrovaný produkt
 • Webová stránka
 • Obchod zákazníka

Spracovanie vašej žiadosti vyžaduje prejsť viacerými validačnými krokmi. Prichádzajúce žiadosti sa overujú, či oprávňujú zhromažďovať osobné údaje vyžadované pre vás alebo pre tretiu stranu. Príjem vašej žiadosti potvrdzujeme emailom, okrem prípadu, keď vás nemožno kontaktovať e-mailom.

Overujeme ju zaslaním potvrdzovacieho emailu, či uvedená kontaktná emailová adresa je naozaj vaša e-mailová adresa. Vašu žiadosť spracovávame až na základe potvrdenia vašej e-mailovej adresy a vašej žiadosti kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maili. Dokončenie overenia zaprotokolujeme kvôli evidencii.

Na overenie vašej identity validujeme vaše meno, adresu a e-mailovú adresu porovnaním údajov v našich databázach. Takisto vás môžeme kontaktovať na účel vyjasnenia nekompletnej alebo nejasnej žiadosti.

Vašu žiadosť zodpovieme zaslaním odpovede na email alebo poštovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, ak ste ju uviedli, a upozorníme vás, že sme vám zaslali odpoveď na e-mailovú alebo poštovú adresu, ktoré ste uviedli vo webovom formulári ako požadovanú kontaktnú adresu.

Ak vás nevieme priradiť k žiadnemu záznamu v našej databáze, budeme vás informovať e-mailom alebo listom zaslaným na poštovú adresu, ktorú ste uviedli vo webovom formulári ako požadovanú kontaktnú adresu.

Ak ste žiadosť posielali v mene tretej osoby, na vašu žiadosť odpovieme ako na prijatie originálneho splnomocnenia (BSH domácí spotřebiče s.r.o., k rukám Local Compliance Officer, Radlická 350/107c, 158 00 Praha 5, Česko). Vašu žiadosť zodpovieme zaslaním odpovede na e-mail alebo poštovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii a upozorníme vás, že sme vám zaslali odpoveď na e-mailovú alebo poštovú adresu, ktoré ste uviedli vo webovom formulári ako požadovanú kontaktnú adresu.

Ak vás nevieme priradiť tretej strane, ktorú zastupujete, k žiadnemu záznamu v našej databáze, budeme vás informovať e-mailom alebo listom zaslaným na poštovú adresu, ktorú ste uviedli vo webovom formulári ako požadovanú kontaktnú adresu.

Naša odpoveď e-mailom bude šifrovaná, aby sme chránili vaše osobné údaje. Pošleme vám pokyny na dešifrovanie nášho e-mailu.

Môžeme spracovávať vaše osobné údaje, aby sme vám poskytli ochranu osobných podľa ustanovení (článok 6(1c) smernice (EU) 2016/679). Vašu žiadosť a našu odpoveď budeme archivovať kvôli dokumentačným účelom maximálne 3 roky od dátumu odpovede.

Registrácia na našej webovej stránke

Na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať ako používateľ. Registrácia je potrebná, ak chcete získať prístup k ďalším službám. Nasledujúce údaje zhromažďujeme a spracúvame ako súčasť registračného procesu:

Požadované údaje:

 • Titul
 • Krstné meno a priezvisko
 • Email
 • Heslo

Nepovinné údaje:

 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Číslo mobilného telefónu
 • Dátum narodenia
 • Súhlas so zasielaním newsletteru

Sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje na poskytovanie personalizovaných služieb podľa zákona (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679). Údaje o registrovaných používateľoch ukladáme, kým používateľ nevymaže svoj účet. Používatelia s príslušnou autorizáciou môžu svoj účet kedykoľvek vymazať prostredníctvom svojho užívateľského konta. Užívateľský účet tiež umožňuje používateľom kedykoľvek zmeniť alebo vymazať konkrétne informácie poskytnuté v čase registrácie.

Na požiadanie vám, samozrejme, poskytneme informácie o údajoch, ktoré o vás uchovávame. Tiež budeme radi, ak na vaše požiadanie budeme môcť opraviť nepresnú informáciu alebo vymazať údaje, ktoré o vás máme, za predpokladu, že uvedené vymazanie nie je zakázané na základe našich zákonných povinností uchovávať určité informácie. V prípade takejto požiadavky, prosím, použite kontaktné informácie uvedené na konci Informácií o ochrane údajov.

Newsletter

Naše webové stránky poskytujú možnosť prihlásiť sa na odber newsletteru. Používame proces dvojitého prihlásenia na overenie, či sa vlastník e-mailovej adresy skutočne zaregistroval na odber newsletteru. Proces odberu newsletteru prebehol úspešne, ak majiteľ e-mailovej adresy výslovne potvrdil aktiváciu newsletteru kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maile. Dokončenie jednotlivých fáz procesu dvojitého prihlásenia zaznamenávame za účelom zabezpečenia dôkazov.

Ak sa prihlásite na odber nášho newsletteru, a teda súhlasíte s tým, že vám bude zasielaný, vaše údaje sa použijú výlučne na odoslanie newsletteru. V tejto súvislosti sme s vaším súhlasom oprávnení spracúvať vaše údaje podľa (článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/679). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Príslušný odkaz je zahrnutý v každej kópii nášho informačného newsletteru. Berieme na vedomie, že ste sa odhlásili z odberu nášho newsletteru v našej databáze.

Účasť v tombolách

Informácie, ktoré poskytnete pri registrácii do tomboly/súťaže, uložíme a použijeme na začatie tomboly/súťaže a dokončenie akýchkoľvek následných krokov. Údaje, ktoré zhromaždíme na tento účel, závisia od registračného formulára na príslušnej stránke udalosti.

Registrovaní účastníci môžu na požiadanie získať informácie o údajoch, ktoré poskytli pri registrácii alebo opraviť chybné údaje. Ak máte takúto požiadavku, použite, prosím, kontaktné informácie uvedené na konci Informácií o ochrane údajov.

Podľa zákona (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679) sme oprávnení spracúvať vaše údaje na začatie tomboly/súťaže a dokončenie akýchkoľvek následných krokov. Vaše informácie budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné pre priebeh tomboly/súťaže alebo dokončenie akýchkoľvek následných krokov.

Účasť na špeciálnych podujatiach

Informácie, ktoré poskytnete pri registrácii na podujatie, uložíme a použijeme za začatie podujatia a dokončenie akýchkoľvek následných krokov. Údaje, ktoré zhromaždíme na tento účel, závisia od registračného formulára na príslušnej stránke udalosti.

Registrovaní účastníci môžu na požiadanie získať informácie o údajoch, ktoré poskytli pri registrácii alebo opraviť chybné údaje. Ak máte takúto požiadavku, použite, prosím, kontaktné informácie uvedené na konci Informácií o ochrane údajov.

Za niektoré podujatia budete musieť hneď zaplatiť účastnícky poplatok. Ak treba, budete presmerovaní na webovú stránku nášho partnera, aby ste dokončili platobný proces. V takom prípade sa príslušné platobné údaje (priezvisko, krstné meno, poštová adresa, počet účastníkov) odošlú nášmu partnerovi, aby bolo možné dokončiť platobný proces.

Podľa zákona (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679) sme oprávnení spracúvať vaše údaje na začatie podujatia a dokončenie akýchkoľvek následných krokov. Vaše informácie budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné pre priebeh podujatia a dokončenie akýchkoľvek následných krokov.

Cookies

Používame súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladáme vo vašom zariadení pri návšteve našich webových stránok. Súbory cookies dostaneme vždy, keď neskôr vstúpite na naše webové stránky. Vďaka informáciám uloženým v súboroch cookies vás vieme rozpoznať a uľahčiť vám navigáciu na našej webovej stránke.

Cookies sa nedajú použiť na spustenie programov ani na prenesenie vírusov do počítača. Súbory cookies sa dajú čítať iba na webovom serveri, z ktorého pochádzajú.

Informácie uložené v súboroch cookies nezdieľame s tretími stranami bez vášho výslovného súhlasu.

Vždy máte možnosť prezerať si naše webové stránky bez použitia cookies. Internetové prehliadače sú často nakonfigurované tak, aby sa opýtali, či môžu prijať súbory cookies. Ak chcete zabrániť tomu, aby váš internetový prehliadač používal súbory cookies, môžete (1) zrušiť používanie súborov cookies pri vstupe na náš web pomocou úrovne cookies (ak je k dispozícii), alebo (2) zakázať používanie súborov cookies prostredníctvom nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Pomocné funkcie vo vašom prehliadači vám ukážu, ako sa dajú zakázať alebo vymazať súbory cookies vo vašom internetovom prehliadači. Upozorňujeme, že zakázanie/odstránenie súborov cookies môže viesť k tomu, že jednotlivé funkcie na našej webovej stránke nebudú fungovať podľa očakávania. Súbory cookies, ktoré môžeme vyžadovať pre určité funkcie na našej webovej stránke, sú uvedené nižšie. Zakázanie/odstránenie súborov cookies však bude mať vplyv iba na používaný internetový prehliadač. Zakázanie/odstránenie súborov cookies sa preto musí zopakovať pre všetky ostatné internetové prehliadače.

Súbory cookies, ktoré používame na špecifické funkcie, bez odkazov na jednotlivcov:

 • Súbory cookies, ktoré uchovávajú určité predvoľby používateľa (napríklad nastavenia vyhľadávania alebo jazyka)
 • Súbory cookies, ktoré ukladajú informácie, aby zaručili bezchybné prehrávanie videí alebo audio obsahu
 • Súbory cookies, ktoré dočasne ukladajú určité používateľské položky (napríklad obsah nákupného košíka alebo online formulár)

Súbory cookies, ktoré používame pre špecifické funkcie, s odkazmi na jednotlivcov:

 • Súbory cookies, ktoré slúžia na identifikáciu alebo overovanie používateľov

V tejto súvislosti sme oprávnení spracúvať údaje podľa zákona (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2016/679). Tieto údaje uložíme, kým daný súbor cookies nevyprší, alebo kým ho nevymažete.

Akékoľvek ďalšie spracovanie osobných údajov pomocou súborov cookies je uvedené v príslušných častiach týchto informácií.

Webová analýza pomocou pseudonymizovaných používateľských profilov

Na našej webovej stránke používame webové analytické nástroje na rôzne účely. Nižšie nájdete informácie o webových analytických nástrojoch, ktoré používame, vrátane opisu príslušného spracovania údajov, účelu spracúvania a spôsobu, ako môžete zabrániť tomu, aby webový analytický nástroj zhromažďoval a spracúval vaše údaje. Upozorňujeme, že umiestňovanie súborov cookies na odhlásenie môže v obmedzenom rozsahu zabrániť zhromažďovaniu a spracúvaniu vašich údajov prostredníctvom webových analytických nástrojov. Viac informácií nájdete v časti o súboroch cookies.

Nástroj webovej analýzy: Adobe Analytics (Omniture)

Na uskutočnenie marketingu a prieskumu trhu a vhodné prispôsobenie našej webovej stránky (a tiež informačného bulletinu) používame analytické súbory cookies a JavaScript na zhromažďovanie a spracúvanie údajov súvisiacich s vašou návštevou našej webovej stránky a na použitie odkazov v newsletteroch (ak je to relevantné). Z vašich zozbieraných údajov o používaní, sa na pseudonymizovanom základe vygeneruje pomocou ID súboru cookies profil používania. Vaša IP adresa sa buď nezaznamenáva, alebo sa stáva anonymnou ihneď po zaznamenaní.

Na zhromažďovanie údajov o používaní a na vytváranie profilov používania používame službu Adobe Analytics poskytovanú spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Írsko ("Adobe"). Informácie týkajúce sa vášho používania našej webovej stránky sú zasielané na servery spoločnosti Adobe, kde sú podrobené analýze a vracajú sa výhradne k nám v podobe kumulovaných údajov. Tieto údaje nám umožňujú identifikovať trendy, ako sa vo všeobecnosti webová stránka používa.

Výsledné používateľské profily nespájame s vaším menom ani s inými podrobnosťami, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť, napríklad vašu e-mailovú adresu. V tejto súvislosti sme oprávnení spracúvať údaje podľa zákona (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2016/679). Údaje o používaní sa uchovávajú v službe, ktorá sa používa maximálne 37 mesiacov od dátumu jej zhromaždenia.

Odhlásenie (opt-out): Na odhlásenie použite webovú stránku spoločnosti Adobe, ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov o používaní. Informácie o fungovaní Adobe Analytics cookies a možnosti odhlásenia nájdete v nasledujúcom odkaze: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Nástroj webovej analýzy: Adobe Test & Target

Aby sme vhodne prispôsobili našu webovú stránku (a newsletter), údaje o používaní súvisiace s vašou návštevou našich webových stránok zhromažďujeme a spracúvame pomocou súborov cookies služby analytics a JavaScript. Z vašich zozbieraných údajov o používaní sa na pseudonymizovanom základe vygeneruje pomocou ID súboru cookies profil používania.

Na zhromažďovanie vašich údajov o používaní a na vytváranie profilov používania využívame službu Adobe Test & Target poskytovanú spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Írsko ("Adobe").

Adobe Test & Target funguje na báze A/B testov. Znamená to, že osobe, ktorá používa našu webovú stránku, sa ukazuje iná verzia webovej stránky, ako je pôvodná (napríklad so zmeneným dizajnom a obsahom). Porovnanie obidvoch verzií nám poskytuje informácie o tom, ktorú verziu webovej stránky používatelia preferujú. Keď sa použije Adobe Test & Target, tak žiadna spracovaná informácia, ktorá sa vás týka, sa nedá použiť na overenie vašej totožnosti. Taktiež je aktivovaná anonymná IP adresa, to znamená, že vaša IP adresa je skrátená skôr, ako spoločnosť Adobe Test & Target vykoná ďalšie spracúvanie. Nespájame z toho vyplývajúce profily používania s vaším menom alebo s inými podrobnosťami, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť, napríklad vašu e-mailovú adresu.

V tejto súvislosti sme oprávnení spracúvať údaje podľa zákona (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2016/679). Údaje o používaní sa uchovávajú v službe, ktorá sa používa maximálne 37 mesiacov od dátumu jej zhromaždenia.

Odhlásenie (opt-out): Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu vašich údajov o používaní, kliknite na nasledujúci odkaz: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Informácie o fungovaní Adobe Test & Target cookies a možnosti odhlásenia nájdete v nasledujúcom odkaze: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Nástroj webovej analýzy: ChannelSight

Veľké množstvo našich produktov si môžete zakúpiť priamo prostredníctvom príslušného hypertextového odkazu na online obchody autorizovaných predajcov ("Prejsť na webovú stránku predajcu"). V prípade presmerovania na príslušnú stránku produktu v online obchode predajcu používame na sledovanie pixely a súbory cookies (t. j. sledovanie zmien), ako aj to, či sa dá výrobok zakúpiť v on-line predajni predajcu, alebo nie. Takto zhromaždené údaje o používaní sa používajú na posúdenie odvolania funkcie "Prejsť na webové stránky predajcu" a v prípade potreby aj na účely vyrovnania provízií s internetovým obchodom predajcu (t. j. pridružený marketing). Niekedy nám predajcovia online obchodov zaplatia províziu, keď im úspešne presmerujeme perspektívnych kupujúcich a zákazníkov.

Na účely sledovania používame poskytovateľa služieb ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Írsko ( www.channelsight.com). Informácie týkajúce sa používania funkcie "Prejsť na webové stránky predajcu" sa prenášajú na servery ChannelSight, tam sa analyzujú a vrátia sa nám ako kumulované údaje, ktoré ilustrujú trendy súvisiace s používaním funkcie "Prejsť na webové stránky predajcu".

Upozorňujeme, že vyššie uvedené sledovanie je priamo spojené s funkciou "Prejsť na webovú stránku predajcu". Použitím tlačidla "Prejsť na webovú stránku predajcu" na našej webovej stránke dáte svoj súhlas na sledovanie na uvedené účely a najmä na súvisiace zhromažďovanie údajov prostredníctvom programu ChannelSight a predajcu, ako aj prenos údajov zo služby ChannelSight a predajcu nám. V tejto súvislosti sme s vaším súhlasom oprávnení spracúvať vaše údaje podľa (článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/679). Údaje o používaní sa vymažú, ak už nie sú potrebné na zúčtovanie a analýzu provízií.

Odhlásenie (opt-out): Ak už nechcete, aby sa sledovanie uskutočnilo, odstráňte súbory cookies umiestnené na našich webových stránkach (pomocou nastavení vo vašom internetovom prehliadači) a tlačidlo "Prejsť na webovú stránku predajcu" znovu nepoužívajte. Môžete manuálne navštíviť príslušného on-line obchodného predajcu, a to zadaním jeho adresy v prehliadači alebo pomocou vyhľadávača.

Nástroj webovej analýzy: Mouseflow

Aby sme mohli vhodne navrhnúť našu webovú stránku, môžeme zhromažďovať údaje o používaní vašej návštevy na našich webových stránkach pomocou súborov analytics cookies a iných technológií. Ako súčasť toho zaznamenávame pohyby myši a kliknutia náhodne vybraných používateľov našich webových stránok. Vaša IP adresa je, samozrejme, anonymná. Výsledný záznam vášho používania našich webových stránok je náhodne analyzovaný, aby sme z neho odvodili potenciálne zlepšenia.

Na účely zhromažďovania týchto údajov o používaní využívame poskytovateľa služieb Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko.

Výsledné používateľské profily nespájame s vaším menom ani s inými podrobnosťami, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť, napríklad vašu e-mailovú adresu. V tejto súvislosti sme oprávnení spracúvať údaje podľa zákona (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2016/679). Údaje o používaní sa vymažú tri mesiace po dátume zhromaždenia.

Odhlásenie (opt-out): Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu týchto údajov o používaní, kliknite na webovú stránku na zrušenie služby Mouseflow cez nasledujúci odkaz: https://mouseflow.de/opt-out/.

Zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach

Obsah z našich webových stránok možno zdieľať na sociálnych sieťach pomocou integrovaných tlačidiel sociálnych sietí. Všetky tlačidlá sociálnych sietí, ktoré uľahčujú zdieľanie obsahu, sú integrované pomocou jednoduchých hypertextových odkazov, a nie ako sociálnych pluginov vyvinutých poskytovateľmi sociálnych sietí. Tým sa zabezpečí, že keď sa dostanete na naše webové stránky, vaše údaje nebudú hneď automaticky prenášané na servery sociálnych sietí. Okrem toho, ak zdieľate obsah z našich webových stránok, informácie zasielame iba sociálnej sieti, ktorá si vyžaduje zdieľanie príslušného obsahu. Osobné údaje v tomto kontexte neprenášame.

Súčasne je možné na sociálnych sieťach nájsť jednoduché odkazy na naše webové stránky. Ak z našej webovej stránky sledujete odkaz na sociálnu sieť alebo ak sa prihlásite do svojej sociálnej siete, aby ste mohli zdieľať obsah z našej webovej lokality, vaše údaje spracúva poskytovateľ príslušnej sociálnej siete. Pre informácie ohľadom cieľa a rozsahu zbierania údajov, ďalšieho spracúvania a použitia poskytovateľom sociálnych sietí ako aj vašich práv a možností súvisiacich s ochranou súkromia nájdete v Informáciach o ochrane údajov, ktoré vám poskytne príslušný poskytovateľ.

Vyhľadávanie predajcu pomocou služby Google Maps

Jednou z funkcií, ktoré máte k dispozícii ako používateľ našej webovej stránky, je mapa, ktorá zobrazuje autorizovaných predajcov vo vašom regióne. Na zobrazenie tejto mapy používame službu Google Maps. Google Maps je služba poskytovaná spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podrobnosti o tom, ako sa osobné údaje spracúvajú, pri používaní služby Google Maps, nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Ak si prajete zobraziť autorizovaných predajcov vo vašom regióne, musíte zadať miesto, a to buď manuálnym zadaním vašej polohy, alebo automatickým určením pomocou funkcie geolokácie vo vašom internetovom prehliadači. Osobné údaje sa nespracúvajú, ak zadávate tieto informácie manuálne a neurčíte vašu adresu bydliska. Automatická identifikácia polohy pomocou funkcie geolokácie v internetovom prehliadači vyžaduje spracúvanie vašej IP adresy. V tejto súvislosti môžeme s vašim súhlasom spracúvať vaše údaje (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/679), ktoré požaduje váš internetový prehliadač pri vstupe k mape. Vašu IP adresu v tejto súvislosti neukladáme.

Prípady, kedy prenášame vaše údaje

Pri implementácii a prevádzke našich webových stránok spolupracujeme s viacerými poskytovateľmi služieb. Starostlivo sme vybrali týchto poskytovateľov služieb a s každým z nich sme uzavreli dohodu o ochrane údajov, aby sme zabezpečili vaše informácie.

Poskytovatelia služieb, ktorí implementujú a prevádzkujú našu webovú stránku sú:

 • Poskytovateľ služieb pre hostingové služby
 • Poskytovateľ služieb pre programovanie
 • Poskytovateľ služieb pre obchod a marketing
 • Poskytovateľ služieb pre hotline služby

V prípade potreby vaše údaje odovzdávame iným príjemcom, aby sme splnili s vami uzatvorenú zmluvu, kde my alebo príjemca máme oprávnený záujem na sprístupnení vašich údajov, alebo ak ste udelili súhlas s týmto prenosom. Medzi týchto príjemcov patria poskytovatelia služieb a ďalšie spoločnosti v rámci našej obchodnej skupiny. Okrem toho môžu byť údaje odoslané ďalším príjemcom v prípade, že sme povinní tak urobiť v dôsledku právnych predpisov alebo vykonateľných správnych alebo súdnych príkazov.

Ďalší príjemcovia vašich údajov sú:

 • Zasielateľské služby na dodávanie/zber produktov
 • Poskytovatelia služieb spracúvania platieb
 • Poskytovatelia služieb riadenia pohľadávok

Prenos príjemcom mimo EHP

Osobné údaje prenášame aj príjemcom usadeným mimo EHP (Európsky hospodársky priestor), do takzvaných tretích krajín. V tomto prípade zabezpečíme, pred zdieľaním akýchkoľvek údajov, aby príjemca zachoval primeranú úroveň ochrany údajov (napr. na základe rozhodnutia o primeranosti stanoveným Komisiou EÚ pre príslušnú krajinu alebo dohody o štandardných zmluvných doložkách medzi Európskou úniou a príjemcom) alebo že ste súhlasili s uvedeným zdieľaním.

Radi vám poskytneme prehľad príjemcov v tretích krajinách a kópiu osobitných ustanovení dohodnutých na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov. V prípade takejto požiadavky použite, prosím, kontaktné informácie uvedené na konci Informácií o ochrane údajov.

Časť 3: Užívateľské práva

Kontaktujte nás

Pokiaľ nás nekontaktujete v súvislosti s konkrétnym zmluvným vzťahom (napr. realizáciou objednávky) alebo registráciou, nájdete na našich webových stránkach rôzne technické možnosti kontaktu, vrátane možnosti kontaktovať nás napr. pomocou (automatizovaného) chatu.

Aby sme mohli pri takejto forme kontaktu spracovať vašu konkrétnu požiadavku, môžeme vás požiadať o poskytnutie osobných údajov. Tie zahŕňajú napríklad vaše meno, e-mailovú adresu a ďalšie informácie, napríklad predmet žiadosti a vašu správu. V prípade potreby treba uviesť poštovú adresu alebo telefónne číslo. Požadované informácie zhromažďujeme preto, aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť čo najvhodnejším spôsobom.

Takto poskytnuté osobné údaje sú použité výhradne na účel, na ktorý nám ich poskytnete pri kontakte – obzvlášť pri spracovaní vašej žiadosti. Údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu použité na iné účely, ani poskytnuté tretím stranám. Pokiaľ je to nevyhnutné na vybavenie vašej žiadosti - osoby a spoločnosti (napr. miestna zmluvná servisná spoločnosť) zapojené do sprostredkovania komunikácie a odpovede na vašu žiadosť sú z tohto procesu vylúčené. Pokiaľ neuplatníte žiadnu zákonnú povinnosť uchovania, budú vaše osobné údaje po spracovaní žiadosti odstránené.

Vaše práva

Ak máte otázky k vašich osobných údajov, nižšie nájdete prehľad vašich práv. Pre vaše žiadosti prosím využite nasledujúce spôsoby komunikácie:

 • Spotrebitelia: Využite prosím formulár žiadosti spotrebiteľa o osobné údaje na https://datarequest.bsh-group.com/
 • Obchodníci / dodávatelia / servisní partneri a ich zamestnanci: Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie alebo oddelenie nákupu
 • Naši zamestnanci: Kontaktujte prosím naše miestne HR oddelenie

Vaše právo na informácie o vašich údajoch

Na požiadanie vám poskytneme informácie o údajoch, ktoré o vás uchovávame.

Vaše právo na opravu a doplnenie vašich údajov

Nesprávne informácie o vás opravíme, ak nás o tom budete náležite informovať. Neúplné údaje doplníme, ak nás o tom budete náležite informovať, za predpokladu, že tieto údaje sú potrebné na zamýšľaný účel spracúvania vašich údajov.

Vaše právo na vymazanie údajov

Na požiadanie vymažeme informácie, ktoré o vás uchovávame. Niektoré údaje však budú vymazané iba v závislosti od určeného obdobia uchovávania údajov, napríklad v niektorých prípadoch sme povinní uchovávať údaje na základe zákona alebo požadujeme údaje na splnenie našich zmluvných záväzkov voči vám..

Vaše právo na zablokovanie vašich údajov

V niektorých zákonom určených prípadoch môžeme vaše údaje zablokovať, ak by ste to od nás chceli. Zablokované údaje sa spracúvajú len veľmi obmedzene.

Vaše právo odvolať súhlas

Súhlas, ktorý je daný na to, aby boli vaše údaje spracúvané, môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Zákonnosť spracúvania vašich údajov zostáva nedotknutá až do okamihu, kedy bol váš súhlas odvolaný.

Vaše právo vzniesť námietky voči spracúvaniu vašich údajov

Ak spracúvate vaše údaje na základe jedného z právnych dôvodov stanovených v článku 6 (ods. 1 písm. e) alebo ods. 1 písm. f)) nariadenia (EÚ) č. 2016/679, môžete vzniesť námietky voči spracúvaniu vašich údajov s účinnosťou do budúcnosti. V prípade, že budete namietať, prestaneme spracúvať vaše údaje za predpokladu, že neexistujú žiadne pádne a oprávnené dôvody pre ďalšie spracúvanie. Spracúvanie vašich údajov na účely priameho marketingu pre nás nikdy nepredstavujú pádne a oprávnené dôvody.

Vaše právo na prenosnosť údajov

Na žiadosť vám alebo vami určenej osobe môžeme sprístupniť určité informácie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Vaše právo odvolať sa na regulačný orgán

Môžete podať odvolanie týkajúce sa ochrany údajov na orgán na ochranu údajov. Ak to chcete urobiť, obráťte sa na orgán na ochranu údajov, ktorý je zodpovedný pre vaše miesto pobytu, alebo na orgán na ochranu údajov, pod ktorého jurisdikciu patríme (uvedené nižšie).

Bavorský úrad pre ochranu údajov (BayLDA), www.baylda.de.

Vaša kontaktná osoba pre všetky otázky týkajúce sa ochrany údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov alebo uplatňovania vašich práv, použite nasledujúce kontaktné informácie, aby ste sa priamo obrátili na našu zodpovednú osobu:

BSH Hausgeräte GmbH
Zodpovedná osoba
Carl-Wery-Str. 34
81739 Mníchov, Nemecko
Data-Protection-SK@bshg.com

Zmeny Informácií o ochrane údajov

Informácie o ochrane údajov odrážajú aktuálny stav spracúvania údajov na našej webovej stránke. V prípade zmien spracúvania údajov sa budú tieto informácie o ochrane údajov podľa toho aktualizovať. Na našej webovej stránke poskytujeme vždy najnovšiu verziu týchto informácií o ochrane údajov, aby ste sa dozvedeli o rozsahu spracúvania údajov na našej webovej stránke.

Platné od: 20.04.2018

Verzia: DPI_1.0_1.0

Katalógy

Zaujímajú Vás najnovšie technológie a produkty?

Zažite Bosch

Objavte kvalitu, dokonalosť a spoľahlivosť.

Nájsť predajcu

Nájsť predajcu vo vašom okolí!