Uporaba piškotkov.

Naša spletna stran uporablja piškotke za zbiranje anonimnih statističnih podatkov za boljše delovanje spletne strani. Če želite nadaljevati, se za to sporočilo ne zmenite.

Kliknite na spodnje povezave, če želite izvedeti več o piškotkih, ki se uporabljajo, in o tem, kako lahko upravljate s svojimi nastavitvami.

Pogodbeni pogoji – Podaljšana garancija BOSCH za 3 leta

Izdajatelj garancije:
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Savinjska cesta 30
3331 Nazarje

Naslednji pogoji, ki opisujejo pogoje in obseg naše podaljšane garancije, ne posegajo v zakonsko določene jamčevalne obveznosti s strani prodajalca iz naslova prodajne pogodbe, sklenjene s končnim kupcem.

1. Področje uporabe teh pogodbenih pogojev

1.1. Med trajanjem podaljšane garancije pogodbeni serviserji družbe BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje (v nadaljevanju: »BOSCH«) brezplačno odpravijo dokazane napake na materialu in/ali proizvodne napake na aparatu, ki je naveden na garancijskem certifikatu, če je bil BOSCH s slednjimi seznanjen nemudoma po njihovi ugotovitvi in v času trajanja veljavnosti podaljšane garancije.

1.2. Garancijska storitev se izvrši s popravilom v garancijskem roku, tj. po presoji BOSCHA s popravilom ali zamenjavo delov. Če se določeno popravilo izkaže za neizvedljivo ali ekonomsko nesprejemljivo, BOSCH presodi o tem, ali bo kupcu namesto popravila v garancijskem roku ponudil zamenjavo aparata. Zamenjani deli kot tudi zamenjani aparati preidejo v last BOSCHA.

1.3. Garancijska storitev vključuje s pridržkom točke 1.4 tako čas dela, prihoda in odhoda, nadomestni material in čistilna sredstva, kot tudi svetovanje s strani serviserja glede odprave motenj pri stranki ter administracijo.

1.4. Če odpravljanje okvare ne spada v okvir garancije in bi lahko stranka to ugotovila sama, se ji zaračunajo vsi stroški, nastali s pregledom, zlasti pa stroški prihoda, razen če stranka dokaže, da glede na okoliščine ni mogla ugotoviti, da garancijski zahtevek ne obstaja.

1.5. Podaljšana garancija velja le za aparat, naveden na certifikatu, in je ni mogoče prenesti na drug aparat. V primeru nakupa seta aparatov se podaljšana garancija kupi za vsak aparat iz seta posebej.

1.6. Podaljšana garancija velja le za ozemlje Republike Slovenije.

1.7. Podaljšana garancija mora biti sklenjena v roku dveletne garancije proizvajalca.

1.8. Storitve iz naslova podaljšane garancije je mogoče uveljavljati le ob predložitvi veljavnega certifikata skupaj z računom (z datumom nakupa in/ali dobave).

2. Trajanje garancije in prenosljivost

2.1. S podaljšano garancijo prevzema BOSCH neposredno po dveletni garanciji proizvajalca jamstvo za storitve, navedene v tč. 1, in sicer za obdobje 3 let. Pogodba preneha samodejno po preteku 3 let in je ni treba odpovedati.

2.2. Opravljene garancijske storitve nimajo niti učinka podaljšanja roka trajanja garancije niti ne prične rok trajanja podaljšane garancije ponovno teči, razen v primerih določenih z zakonom.

2.3. Če je aparat v roku trajanja garancije zamenjan v smislu 2. stavka točke 1.2., prvotno izdani certifikat izgubi svojo veljavnost. Preostali čas trajanja garancije se prenese na zamenjan aparat, za kar je izdan ustrezen novi certifikat.

2.4. Pri prodaji aparata se lahko certifikat, ki je vezan na aparat, prenese na novega lastnika. V tem primeru je treba BOSCH obvestiti o spremembi prek klicnega centra servisne službe BOSCH, telefon 01/5830 700 ali pisno na naslov BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Servisna služba, Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana, po telefaksu na št. 01/5830 889 ali po elektronski pošti na naslov SI-CEW@bshg.com. To ne vpliva na pogodbene pogoje podaljšane garancije, ki ostajajo v veljavi in se v nespremenjeni obliki prenesejo na novega lastnika. Tudi v tem primeru ne pride niti do podaljšanja roka trajanja garancije niti ne prične rok trajanja podaljšane garancije ponovno teči.

3. Pravica do odstopa od pogodbe

3.1. Stranka lahko v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe brez navedbe razlogov prekliče sklenitev podaljšane garancije v pisni obliki (npr. pismo, telefaks, e-pošta). Rok šteje za upoštevan, če je izjava o preklicu oddana na pošti 30. dan. Preklic je treba nasloviti na servisno službo družbe: BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Servisna služba, Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana, telefaks 01/5830 889 ali SI-CEW@bshg.com.

4. Izključene storitve in prenehanje garancije

4.1. Podaljšana garancija BOSCH ne vključuje jamčenja v naslednjih primerih:

  • če stranka ni ravnala po priloženih navodilih za uporabo izdelka,
  • če je v izdelek posegla oseba, ki nima proizvajalčevega pooblastila,
  • če je stranka z izdelkom neprimerno ravnala.

BOSCH prav tako ne jamči za okvare, povzročene pri transportu po izročitvi izdelka, za okvare zaradi nepravilne montaže ali nepravilnega vzdrževanja, mehanične okvare, ki jih povzroči uporabnik, za okvare zaradi prenizke ali previsoke napetosti ali pomanjkanja vode in tiste, ki nastanejo zaradi višje sile.

5. Načini plačila

5.1. Dogovorjeno nadomestilo za podaljšano garancijo zapade v plačilo v roku 14 dni od izstavitve predračuna. Kraj izpolnitve je sedež družbe BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje.

6. Jamstvo

6.1. Zahtevki, ki presegajo obseg podaljšane garancije ali drugi zahtevki – zlasti tisti v zvezi s povračilom škode, nastale zunaj aparata –, niso utemeljeni s to podaljšano garancijo.

7. Obravnavanje garancijskega primera

7.1. Servisne storitve se opravljajo od ponedeljka do petka v delovnem času pooblaščenih serviserjev BOSCH, razen ob praznikih in dela prostih dneh.

7.2. Ob naročilu garancijskega popravila mora stranka navesti informacije, ki so zabeležene na tipski ploščici. Dodatne informacije o tipski ploščici in mestu na aparatu, kjer se nahaja, so dostopne v navodilih za uporabo ali na spletni strani www.bosch-home.si.

7.3. Stranka mora na dan popravila za pooblaščenega serviserja pripraviti certifikat in originalni račun.

8. Druge določbe

8.1. Pravna določila, ki odstopajo, so v nasprotju in/ali dopolnjujejo pričujočo podaljšano garancijo, morajo biti v pisni obliki, sicer niso veljavna.

8.2. Pogodbeno razmerje med BOSCHEM in stranko ureja slovensko pravo.

8.3. Sodna pristojnost za morebitne spore med stranko in BOSCHEM se določa po prebivališču stranke. Stranka pa ima pravico sprožiti sodni spor zoper BOSCH tudi po njegovem sedežu.

Stanje september 2014