غذاسازها

Küchenmaschine

باانتخاب میلیون‌ها نفردرجهان میلیون‌ها بارآزمایش پس داده است.

نیازشماهرچه باشد، برای تجربه عالی ترین کیفیت ، Bosch - غذاسازهای ایده آل را دراختیارتان قرارمی دهد. نقطه مشترک لوازم خانگی Bosch راز 60 سال تجربه نهفته درآنهاست.

با انتخاب میلیون‌ها نفر در جهان میلیون‌ها بار آزمایش پس داده است.

 
  1. سری مدل
بالای صفحه
با تکنولوژی تمام اتومات SensorControl -ابتکاری بین المللی - اکنون عالی ترین نتایج آشپزی را از آن خود کنید.

با تکنولوژی تمام اتومات SensorControl -ابتکاری بین المللی - اکنون عالی ترین نتایج آشپزی را از آن خود کنید.

غذاسازجدید MaxxiMUM حاصلتجربهی 60 سالراباابتکاریجهانیدرهمآمیختهتاعالیترینمِرینگهاوخامههاراتهیهکند. SensorControl بهطوراتوماتیکغلظتایدهآلخامهوسفیدهتخممرغراتشخیصمیدهدوهنگامیکهنتیجهمطلوبحاصلشد،همزنراخودبهخودمتوقفمیسازد. حتیچالشبرانگیزتریندستورهاوترکیباتنیزباوجودقدرتمندترینموتورموجوددرجهانبهسادگیانجاممیشوند.

غذاسازهای MaxxiMUM
بالای صفحه
نماد طراحی آزادانه و بی حد و حصر: غذاساز MUM5

نماد طراحی آزادانه و بی حد و حصر: غذاساز MUM5

غذاساز MUM5 علاوهبرارائهکردنعالیتریننتایج،باطرحیزیباوکاربردیراحتیرابرایتانفراهممیکند. MUM5 دررنگهایمتنوعباانواعآشپزخانههاودکوراسیونهاهماهنگوسازگاراست. هنگامآمادهکردنغذا،باعملکردبینظیرآن،موتورقدرتمندوسیستمهمزن 3 بعدی MultiMotion Drive ترکیباتغذاییفوقالعادهسریعوبطوریکنواختمخلوطمیشوند.

غذاساز MUM5
بالای صفحه
غذاساز چند منظوره ای که بارها آزمایش شده و امتحان خود را پس داده است: MUM4

غذاساز چند منظوره ای که بارها آزمایش شده و امتحان خود را پس داده است: MUM4

غذاسازهای MUM4 بستهبهنوعشاندارایموتورقدرتمند 600W و 7 تنظیمسرعتمیباشند. باایندستگاهچندکارهآمادهکردنهمهچیزازکیکهایخوشمزهوگاتوهاگرفتهتاآبمیوهتازه،بستنی،سسهایپستولذیذیاگوشتچرخکردهتازه،بهبهتریننحوممکناست.

غذاساز MUM4
بالای صفحه
راز دستور پخت غذاسازهای Bosch تنوع بی شمار مواد غذایی است...

راز دستور پخت غذاسازهای Bosch تنوع بی شمار مواد غذایی است...

بالوازمجانبیغذاسازهای Bosch،علاوهبرکاربردفراوان،نقطهپایانیبرخواستها و تخیلاتشمادرآشپزی وجودندارد. تنوعاستانداردوویژگیهایآنهاتمامآنچهراکهلازمداریددراختیارتانقرارمی دهند:خواهترکیباتخمیرهاوکیکهاباشدوخواهپاستایخانگی،راتاتویتازهیاگوشتچرخکردهبرایلازانیا...

 

با ما تماس بگیرید

سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
تماس از طریق ایمیل

خدمات Bosch

عالی ترین خدمات، قبل و پس از فروش
خدمات Bosch را تجربه کنید.

Bosch را تجربه کنید.

کیفیت، تکنولوژی و اطمینان را تجربه کنید.
بیشتر بدانید

جستجوی مراکز فروش

مراکز فروش و خدمات نزدیک محل زندگی خود را بیابید!
جستجو
Online Survey