اجاق گازها و فرهای سری 8

Loaded %
پایین صفحه

کیفیتی عالی در دستان شما

معرفی

بهباورما،بهترینلوازمتوکاربایدپیشازهرچیزیکخصوصیتداشتهباشند: اینکهکارهایخانگیشماراآسانترکنند. بادرنظرگرفتناینمهم،کیفیت،قابلیتهاوطراحیسریجدید 8 بهخوبیبانیازهایشمامتناسباست. نسلجدیدیازلوازمتوکار Bosch کهحتیکاربردبسیارآسانتریدارندوبهطورخودکارکارهایآشپزخانهراکاهشدادهوعالیتریننتایجرابهارمغانمیآورند.

Bosch بهترین منو را برای شما نوشته‌است.

صفحه‎‌ی کنترل

لوازمسریجدید 8 باحلقهیکنترلهوشمندبهراحتیوسادگیوفقطباحرکتیکانگشتتنظیممیشوند. افزونبراین،نمایشگرکاربرپسند TFT شمارابهطورهوشمنددرهمهیمواردمنوراهنماییمیکندوبهشمااینامکانرامیدهدکهدرهرزمانکنترلکاملبرغذاهایتانداشتهباشیدودرپایانهمهچیزبهآسانیوباموفقیتانجاممیشود.

Bocuse در میان فرها

فرها

بافرهایجدیدسری 8،حتیسختتریندستورهایپخترانیزمیتوانیدبهصورتخودکاروبهبهتریننحوآمادهکنید. دلیلاینامرقابلیتهایمتنوعکنترلشدهتوسطحسگراست. چنانچهبخواهیدحسگرهادائماًمراحلپخترابررسیوبهطوراتوماتتنظیماتفرراانجاممیدهند. درپایانهمانندیکسرآشپزحرفهایمیتوانیدباکمترینتلاشبهعالیتریننتایجبرسید.

پخت ملایم چنانچه تمام ویتامین‌های موجود در غذا حفظ می شوند.

بخارپزها

آمادهکردنسالمتریننوعغذاتنهابابخارپزسری 8 ممکناست. غذاهابهآرامیدربخارپختهمیشوندوویتامینها،موادمعدنیوطعمطبیعیخودراحفظمیکنند. سبزیجاتتردوخوشطعممیمانند،مرغوماهیآبداروتازهپختمیشوند. بهعلاوه،غذاهایبخارپزشدهنیازبهاستفادهازنمکیاروغناضافهنخواهندداشت.

یک متخصص طعم را نباید زیاد منتظر گذاشت.

مایکروویوها

گاهینمیتوانبهسرعتغذاراسرسفرهآوردولیبامایکروویوهایجدیدسری 8 گرمکردنغذاهاوغذایکودک،ویخزداییغذاهایمنجمدبهسرعت،بطوربهداشتیوباحفظطعمغذاهاانجاممیگیرد. بهاینترتیبزمانبیشتریبرایلذتبردنازغذایتاندراختیارشماوعزیزانتاناست.

گاهی بهترین ایده‌های Bosch در یک کشو نهفته است!

کشوهای گرمکن

کشوهایگرمکنجدید Bosch قابلیتیبسیاربیشترازگرمنگهداشتنغذادارند. آرامپزکردنگوشت،بازکردنیخغذاهایفریزشده،آبکردنشکلات،خشککردنمیوهوبهعملآوردنخمیرشماریازویژگیهایآنهاست. براینگهداریظروفنیزپیشنهادماکشوهایجانبیاستکهفضایاضافهبرایسینیهایفروظروفپختوپزدارند.

کافی شاپ محبوب‌تان تمام روزهای هفته به صورت شبانه‌روزی باز است!

قهوه‌سازهای توکار تمام اتومات

باقهوهسازهایتوکارتماماتوماتسری 8،تنهابافشاریکدکمهازخودومهمانانخودبابهتریناسپرسو،کاپوچینویالاتهماکیاتوپذیراییکنید. فناوریباریستای Bosch تضمینمیکندکهشمادرستمانندزمانیکهدرکافهمحبوبخودهستید،بهترینعطروخامهرادرهرفنجانتجربهخواهیدکرد.

مناسب هر آشپزخانه و پاسخگوی هر نیاز

Tنگاهی بر هماهنگی

لوازمخانگیسری 8 بهواسطهدقتتولیدوتوجهبسیاربهجزئیاتطراحی،هماهنگیبینظیریباهمدارند. بنابراین،قصدترکیبهریکازلوازمتوکارراباهرارتفاعوبههرشکل - خواهکنارهموخواهرویهم - کهداشتهباشید،هماهنگیوهارمونیبصریآنهاتضمینشدهاست. Bosch درطراحیآشپزخانهرویاییتانبیشترینآزادیعملرادراختیارشماقرارمیدهد.

 
Online Survey